Wat is SENM

Stichting Erfpachters Natuurmonumenten (SENM) is een stichting die de belangen behartigt van erfpachters en opstallers die bij de vereniging Natuurmonumenten grond en/of woningen pachten. De stichting is opgericht in 2012 door erfpachters van Natuurmonumenten. Er zijn circa 270 erfpachters bij Natuurmonumenten. De stichting is geen onderdeel van de vereniging Natuurmonumenten. De statuten van de stichting kunt je hier downloaden.

Evenwichtiger en transparanter erfpachtvoorwaarden

Door veranderingen in de maatschappelijke en economische context, de woningmarkt en aanscherpingen ten aanzien van financiering van erfpacht was/is de stichting van mening dat het stelsel van erfpacht, zoals gevoerd werd/wordt door Natuurmonumenten, gemoderniseerd en met name transparanter en evenwichtiger gemaakt diende te worden. Het doel van de stichting is dan ook om het erfpachtbeleid van Natuurmonumenten waar nodig aan te passen zodat verkoopbaarheid van de huizen en de rechten van erfpachter beter beschermd worden. De stichting is daarom voortdurend in dialoog met Natuurmonumenten en erfpachters over modernisering van de erfpachtvoorwaarden. Dat heeft geresulteerd in een nieuw model erfpachtvoorwaarden dat evenwichtig en transparant is en door banken geaccepteerd wordt (zie ook downloads). Tegelijkertijd willen we benadrukken dat de SENM de natuurdoelstellingen van Natuurmonumenten volledig waardeert en onderschrijft.

Expertise en krachtenbundeling

De stichting heeft in de loop der tijd veel expertise opgedaan en ervaringen van erfpachters verzameld. Daarnaast werkt de stichting nauw samen met de Nederlandse Vereniging van Erfpachters (NLVE). Het voordeel hiervan is dat het belang van erfpachters door experts in het erfpachtrecht en de praktijk wordt vertegenwoordigd. De stichting en haar partners zijn ingevoerd in de complexe wet- en regelgeving en financiële aspecten rondom erfpacht. Dat betekent dat de stichting een gelijkwaardige gesprekspartner is in de onderhandelingen die met Natuurmonumenten worden gevoerd. Door krachtenbundeling van meerdere erfpachters kunnen de belangen van erfpachters op een sterkere en evenwichtigere manier behartigd worden.

Verzoek om betere rechtsbescherming erfpachters

Recent heeft SENM een brief gestuurd aan de vaste commissie Binnenlandse Zaken. (zie downloads) Reden voor SENM om deze brief te sturen was dat in de commissie de afgelopen tijd is gesproken over het ontbreken van voldoende rechtsbescherming van erfpachters. Dit is gebeurd onder andere naar aanleiding van het rapport van adviesbureau Beerenschot over de erfpachtsituatie in de gemeente Amsterdam. Omdat in de commissie (o.a. de motie van de leden Geurts en Grinwis) vooral werd aangegeven dat de consumentenbescherming bij “gemeentelijke erfpacht” tekortschiet, hebben wij de commissie er op willen wijzen dat dit niet alleen geldt voor gemeentelijke erfpacht maar voor erfpacht in het algemeen. Ons verzoek voor betere bescherming van (particuliere) erfpachters is door de commissie inmiddels voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Informatie en verwijsfunctie

De Stichting Erfpachters Natuurmonumenten verstrekt informatie via haar website maar ook op individuele basis aan erfpachters die vragen hebben. Daarnaast organiseert het bestuur, indien wenselijk geacht, bijeenkomsten voor erfpachters van Natuurmonumenten.

(Toekomstige) erfpachters informeren wij kosteloos op hoofdlijnen over de specifieke aspecten van erfpacht bij Natuurmonumenten. Indien zij diepgaand en deskundig advies willen verwijzen wij (toekomstige) erfpachters door naar specialisten op het gebied van erfpacht.

Donateur worden

(Toekomstige) Erfpachters die zich willen laten vertegenwoordigen door de stichting kunnen dat doen door zich aan te melden als donateur. Als richtlijn voor de hoogte van een jaarlijkse donatie hanteren we 0,02% van de WOZ-waarde van een woning. (Dat komt neer op euro 100,- per jaar voor een woning met WOZ-waarde van euro 500.000,-). Je kunt ons werk financieel ondersteunen door een donatie over te maken op bankrekening NL37 INGB 0007 1352 56, ten name van STICHTING ERFPACHTERS NATUURMONUMENTEN. Vermeld bij jouw overschrijving ook alstublieft jouw emailadres en woonadres gegevens.

Organisatie (download)

 • Raad van toezicht
  • Frans Willem Romer (voorzitter)
  • Jacqueline Broese van Groenou
  • Pieter de Haes
 • Bestuur
  • Hendrik Jan Bekedam (voorzitter)
  • Erno Chevallier (Secretaris)
  • Bert Nesselaar (penningmeester)

Contact

Mail en telefoongegevens vind je op ons contact formulier