Aanleiding voor de oprichting van SENM
Begin 2010 zijn banken collectief gestopt met het financieren van particuliere erfpacht. De reden hiervoor is dat zij de erfpachtcontracten niet voldoende transparant vonden en niet evenwichtig qua rechtspositie voor de erfpachter.

Nadelige richtlijn voor Erfpachters
Na ruim twee jaren onderhandelen met stakeholders als NVM/VEH/Verpachters en Erfpachters heeft de NVB op 8 augustus 2012 een richtlijn opgesteld inzake hypotheekverstrekking aan particuliere erfpachters. Deze richtlijn ziet er weinig rooskleurig uit voor erfpachters van Natuurmonumenten, alle contracten voor bepaalde tijd ( 30 of 50 jaren ) die aangegaan worden vanaf 1 januari 2013 zijn dan niet meer financierbaar. Aangezien Natuurmonumenten nog steeds zijn contracten voor bepaalde tijd uitgeeft is er een immens probleem ontstaan.

Uw woning niet langer financieerbaar
Uw woning is met uw huidig contract waarschijnlijk niet meer financierbaar, nu niet en ook niet als de huidige erfpachttermijn afloopt. Daardoor is uw huis niet meer verkoopbaar. Deze schade mag niet op de Erfpachter worden afgewenteld. Los van dit argument zijn er talrijke andere voorbeelden te noemen als: eenzijdige contracten opgesteld door Natuurmonumenten, de verpachter legt alle risico/lasten bij de Erfpachter, en neemt alleen de lusten. Dit ongelijke speelveld van een machtige grote Verpachter die haar Erfpachters in een houdgreep houdt, past naar onze mening niet meer in deze tijd.

Geen objectieve taxatie
Daarnaast creëert het format 2012 Erfpachtcontract een niet objectieve instructie (de zgn Taxatie-Instructie) om te taxeren waardoor er in veel gevallen de canon op een onjuiste wijze wordt berekend. Gevolg: de canon is te hoog waardoor uw woning niet aantrekkelijk is om te verkopen. Los hiervan loopt u de kans dat u onbewust teveel betaalt want de berekening van de canon geschiedt op een wijze die de Verpachter bevoordeelt. Er zijn maar weinig Erfpachters die grondige kennis hebben van Particulier Erfpacht en op de hoogte zijn van de technische termen en de systematiek. Dit kennishiaat zorgt er voor dat u per definitie in een achterstandspositie verkeert als u voor uw rechten wil opkomen tegenover Natuurmonumenten.

Samenvattend
Natuurmonumenten voldoet niet aan consumentvriendelijke, veilige en financierbare Erfpachtvoorwaarden volgens de NVB en SENM. Mogelijk ziet u voor nu geen probleem maar het probleem kan plotseling voor u actueel worden. Denk eens aan de gevolgen van bedrijfsbeëindiging, echtscheiding of overlijden.

Wij willen deze impasse doorbreken en willen opkomen voor uw rechten en belangen. Dit in goed constructief overleg met de vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. We zijn niet tegen Natuurmonumenten , alleen hebben we kritiek op haar Erfpachtbeleid. Wij menen dat de Erfpachters van SENM, opgericht door Erfpachters die de doelstellingen van Natuurmonumenten een warm hart toe-dragen, de ideale ambassadeurs zijn van Natuurmonumenten. We wonen met zijn allen op terreinen van Natuurmonumenten en koesteren en verzorgen deze gronden met ons hart.

Derhalve is het moeilijk te accepteren dat een maatschappelijke organisatie als Natuurmonumenten haar erfpachters in de kou laat staan en een onverantwoorde situatie creëert voor juist die mensen die zeer begaan zijn met kerndoelstellingen van Natuurmonumenten. Begin juli 2012 is een start gemaakt met het overleg met Natuurmonumenten over de erfpachtvoorwaarden.